สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คุณภาพการผลิตมาตรฐานสากลภายในโรงงานที่สะอาดและถูกสุขอนามัย                      ทำให้น้ำมีคุณสมบัติใส สะอาด     

น้ำดื่มจะถูกส่งเข้าเครื่องกรองมัลติมิเดีย                         ปราศจากสารเคมีตกค้างหรือเชื้อโรค

ซึ่งจะทำการปรับคุณภาพน้ำเบื้องต้น                             ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย

ก่อนส่งไปยังเครื่องกรองคาร์บอน                                  และการกรองละเอียดขั้นสุดท้ายจะ

เพื่อขจัดกลิ่น สี และสารแขวนลอยในน้ำ                       เพิ่มความมั่นใจว่า น้ำดื่มเอเพียวใส

แล้วจึงผ่านน้ำเข้าสู่ระบบรีเวอร์สออสโมซิส                   สะอาด พร้อมการบรรจุขวดด้วยเครื่องจักร

(Reverse Osmosis) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี                      อัตโนมัติระบบปิดที่ทำความสะอาด

ล่าสุดในการสกัดสารอินทรีย์ จุลินทรีย์                         ขวดด้วยน้ำโอโซนก่อนส่งไปยัง

และสารแขวนลอยที่ปนอยู่ในน้ำ                                  หัวบรรจุ โดยขวดที่บรรจุน้ำเต็มแล้ว

จากนั้น RO บริสุทธิ์จะถุกส่ง                                       จะถูกลำเลียงเข้าสู่เครื่องปิดฝาอัตโนมัติ

ผ่านไปยังห้อง High care Area                                  ทันที ทั้งนี้ทุกฝาได้ผ่านการทำ

ซึ่งได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อ                                   ความสะอาดด้วยน้ำโอโซนมาแล้ว

ป้องกันการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยา                             น้ำเอเพียวจึงคงความสะอาดและ

โดยน้ำได้รับการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV                             ถูกสุขอนามัยในทุกขั้นตอน

ก่อนผ่านเข้าเครื่องโอโซนคุณภาพสูง
view